Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w  zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, wykorzystując przy tym ich zasoby i możliwości osobiste.

1. Dom  w zakresie usług bytowych  zapewnia:

     a) miejsce zamieszkania,

     b) wyżywienie,

     c) utrzymanie czystości,

     d) odzież  i obuwie (w sytuacji gdy mieszkaniec nie posiada własnych zasobów do ich 
         zapewnienia).

 2.  W zakresie usług opiekuńczych zapewnia:

      a) udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

      b) pielęgnację,

       c) niezbędną  pomoc w załatwieniu spraw osobistych.

3.  W zakresie usług wspomagających zapewnia m.in.

       a) udział w terapii zajęciowej,

        b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

        c) zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych,

        d) warunki do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,

        e) działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,

        f) bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych 
             zgodnie z regulaminem,

        g) przestrzeganie praw mieszkańców domu,

        h) stymulowanie nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością 
            lokalną,

         i) sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących mieszkańców domu.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im uprawnień do świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. poprzez zamawianie wizyt lekarskich.