Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpspodbrzozami.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Majewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 44 85 w godzinach od 9:00 do 15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście główne do budynku DPS jest bardzo widoczne, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku. Dojście do budynku znajduje się od strony ulicy Bohaterów 46/48, jest zadaszone, bezkolizyjne i ma szerokość powyżej półtora metra. Przed wejściem znajdują się dwa stopnie zewnętrzne (proste bez podcięć), obok których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
  2. W budynku znajduje się winda zapewniająca dostęp do budynku osobie z niepełnosprawnością. Dojśćie do windy jest pozbawione progów.
  3. W DPS nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji przy wejściu do budynku.
  4. Na terenie DPS znajdują się wiele miejsc do parkowania pojazdów, także dla osób z niepełnosprawnownością.
  5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji.
  6. W DPS istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych, które chcą uzyskać informacje o placówce, w tym o formach i zakresie świadczonych usług.